Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1. Lunasol Projectzonwering: De onderneming die zonweringen, horren, en gerelateerde producten verkoopt en installeert.
1.2. Klant: De persoon of entiteit die een overeenkomst aangaat met Lunasol Projectzonwering.
1.3. Overeenkomst: De afspraken tussen Lunasol Projectzonwering en de klant betreffende de verkoop en installatie van producten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Lunasol Projectzonwering.

Artikel 3 – Offertes

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de duur zoals aangegeven in de offerte.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een order door beide partijen.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

5.1. Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur gestelde termijn.
5.2. Bij gebreke van betaling zijn de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 6 – Levering en Installatie

6.1. Lunasol Projectzonwering streeft naar levering en installatie binnen de overeengekomen termijn.
6.2. Overschrijding van de levertermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of annulering van de order.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Lunasol Projectzonwering totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 – Garantie en Reclamaties

8.1. Lunasol Projectzonwering biedt garantie volgens de wettelijke bepalingen. 8.2. Klachten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Lunasol Projectzonwering is slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan door opzet of grove schuld.

Artikel 10 – Geschillen en Toepasselijk Recht

10.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden

11.1. Lunasol Projectzonwering heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.